Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Още

"Младежта извън нормите" е текст от Милена Жекова, пуликуван на 25 април 2017г. в категория "Младежта" (JEUNESSE) в страницата на Конгресът "PIPOL 8" на тема "Нестандартната клинична практика", който ще се проведе на 1 и 2 юли 2017г. в Брюксел. 

„Младежта извън нормите“

„Младежта извън нормите“ като зов, всеки един от тях да намери своето място в езика, да могат да изкажат  това, от което се срамуват и не могат да кажат на своите родители. Клиниката извън нормите е свързана преди всичко с невъзможността да се разпознае едно ново желание в тялото с появата на  сексуалността, което завладява мислите им.

 

Определението за думата норма е правило, канон, установен ред. От тук идва и значението на думата "нормален", т.е съобразено с нормата, прилагателно за психически здрав. Всяко общество се сблъсква с непрекъсната промяна и адаптация на новото време, в което се поставя под въпрос познанието и основата се разклаща. Жак-Ален Милер казва, че „има нещо, като една предварителност на позицията на възрастния в детето". В нашата практика се сблъскваме с тази предварителност, когато родителите идват и говорят за своите юноши, че са "невъзможни", правят неща, които не са нормални, с тях не може да се говори, "отказвам да се боря" с него или нея, "държи се странно", "не може да общува", "разсеян е", "не ме слуша и прави грешки", "изпуснах контрола" и т.н. Това е възрастта, в която младежите не могат да назоват усещанията си в тялото и се опитват да изобретят език. Филип Лакаде нарича този език, „език на автентичността“, който е свързан с тялото и влеченията. Това е възрастта, в която сексуалността на юношата поставя под въпрос порядъка в семейството. Съвременното семейство варира в широк диапазон на съжителство, роли и функции, което би затруднило още повече юношата да разпознае авторитета. По този начин възрастният изключва юношата в процеса на препредаване на знание, което само по себе си отстранява субекта от семейната йерархия и той ще търси знанието навън, за да се изправи пред празнотата на познанието. Опитвайки се да бъдем еманципирани, независими, можещи, справящи се, като че ли в употребата на езика все повече отсъства назоваването на усещания, чувства и  емоции, а само така юношата може да разбере как се справя авторитета, какво прави, какво казва и това поражда още повече смущения у него.  Когато не разбираме  нещо или не знаем, не означава, че не трябва да говорим, защото не може да намерим дефиниция. Невъзможно е да контролираме непрекъснато като обличаме усещанията и поведението в норми, правила и ред, но е възможно да предоставим пространство, в което юношата да говори за онова, което му идва в повече и то е извън нормите на семейната конституция, за да изобрети своя начин и норми да се справи с това,  което е непоносимо за него. Именно тук психоанализата би могла да се намеси, придружавайки субекта в „не-то“ на послушанието и казвайки „да“ на желанието в търсене на новата любов, разделяйки се с любовта на родителите.

Милена Жекова

 

"Out of date youth", English 

 

CATEGORIES YOUTH April 25, 2017 by Milena Jekova 

"Out of date youth". It is a cry, an attempt for teenagers to say what they are ashamed to tell their parents, an attempt to regain their place in language. The out-of-norm clinic is linked above all to the impossibility of recognizing and naming a new desire arising in the body with the appearance of sexuality that invades the thoughts of the subject.

The definition of the word "norm" is linked to the rule, to a predefined order. From this word comes another word: "normal" or "psychically sound". The family, as a system, defines the rules, rights and obligations of its members in the form of narration. Each society must confront permanent change and adapt to the questioning of knowledge - which shakes it and makes it less stable. Jacques-Alain Miller says that there is an interference of the adult in the child [1] . In our practice, we see the trace of it when parents come to talk about their teenagers, how they are impossible and weird and what they do that does not seem normal. Parents often complain that they can no longer control them, that teenagers are distracted, that they are doing stupid things. Adolescence is a period during which the subject can not name his sensations from the body. The adolescent then tries to invent a new language. Philippe Lacadée calls this language "the language of authenticity" [2] , linked to the body and the impulses. The sexuality of the adolescent challenges the order in the family. The family of today varies, between cohabitations, the different roles and functions, the adolescent is all the more difficult in his attempt to recognize authority. In this way, the adult does not include the adolescent in the transmission of knowledge, which removes the subject from the family hierarchy. The adolescent will then seek knowledge elsewhere to end up confronting the vacuum of knowledge. In his search for emancipation, independence and power, The verbalization of sensations and feelings disappears. The teenager can not rely on adult references, on their tools to express themselves, which reinforces his sense of confusion. When you do not understand something, you can not name it, it does not mean you should not talk about it. It is impossible to control what adolescents do from norms, rules and order. It is nevertheless possible to give them a space where they could talk about what is "too much" for them and which is outside the family discourse. They need this space to be able to invent their own language and their own standards, to confront what is unbearable to them. Here psychoanalysis finds its place by accompanying the subject when he says "no", by saying "yes" to his desire,

Milena Jekova 

 

[1] Miller J.-A., "Towards Adolescence," Closing speech at the third day of the Institute of the Child.

[2] Lacadée P., The Awakening and Exile , Paris, Ed. Cécile Defaut, 2007, p. 105.

 

Източник: https://www.pipol8.eu/2017/04/25/la-jeunesse-hors-les-normes/

 

 

 

 

 

 

Ето ни и нас

  • ул. "Цар Асен" 18
    София, България
  • ПК: 1000
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.