ДБФП BG16RFOP002-2.073-10555-C01 

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

„Психоаналитичен институт ТОЛК“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

София, 2 септември 2020 г. „Психоаналитичен институт ТОЛК“ ООД започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10555-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 3 390 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 2 881.50 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 508.50 лв. са национално финансиране.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 1 декември 2020 г.